DAFTAR NAMA KETUA KLASTER 2009

NO NAMA KLUSTER NAMA KETUA TELP
1 KKG 2 NGORO Tadji 08563388651 

081335759719

2 KKG 2 SUMOBITO Ali Murtadho 085645396633
3 KKG 1 JOMBANG Fatchurochim 08884914364
4 KKG 3 DIWEK Wibawaningsih 081330033822
5 KKG 1 BARENG Heri Purwanto 081939133899
6 KKG 1 MEGALUH Sholeh 0321 6252612
7 KKG 1 WONOSALAM Choirul Fadeka 0321 6992124
8 KKG 2 GUDO Sunari 0321 5162965
9 KKG 3 MOJOAGUNG Mundir 0321 4101537
10 KKG 2 KESAMBEN Karnoto 0321 6218011
11 KKG 1 PETERONGAN Sutiyono 08121603173

DAFTAR NAMA KETUA KLASTER 2010

NO NAMA KLASTER NAMA KETUA TELP
1 KKG 2 JOMBANG Aminudin, S.Pd. 081330490917
2 KKG 4 JOMBANG Parkun, S.Pd. 081335358306
3 KKG 3 JOMBANG Yuyun M 081359608077
4 KKG 2 DIWEK Sis Agusmuningsih, S.Pd 081330109268
5 KKG 4 DIWEK Basuki, S.Pd, M.Pd. 085646139189
6 KKG 1 DIWEK Muharlina K, S.Pd. 085257010666
7 KKG 3 GUDO Dedi Kasiono, S.Pd. 0321 5182869
8 KKG 1 PERAK Rochman Subhi 085731322880
9 KKG 2 BANDAR KM Zainal Arif 081335067850
10 KKG 1 BANDAR KM Wardoyo 081332807496
11 KKG 2 MEGALUH M. Misbakhul Huda 0321 6975849
12 KKG 3 KESAMBEN Siti Holifah 085749309196
13 KKG 1 MOJOAGUNG Masruroh 0321 2983488
14 KKG 1 JOGOROTO Darmin Safariadi 0321 4133544
15 KKG 2 JOGOROTO Jaiatul Hidayah 0321 3370061
16 KKG 2 MOJOAGUNG Zainul Arifin 0321 7194607
17 KKG 2 MOJOWARNO Budi Prasetyo 0321 6968516
18 KKG 3 MOJOWARNO Sunyono 0321 3861336
19 KKG 2 BARENG Adi Sihwoyo 0321 7248666
20 KKG 3 BARENG Djayadi 081654906240
21 KKG 2 WONOSALAM Djuwadi 081334459202
22 KKG 4 NGORO Ismihariatin 085234733678
23 KKG 2 TEMBELANG Masrum 081654990041
24 KKG 3 TEMBELANG Sulihadi 085731396707
25 KKG 1 PLOSO Bandut Setyabudi 085645441836
26 KKG 1 PLANDAAN Suhartoyo 085649218711
27 KKG 2 PLANDAAN M. Syamsudin 0321 7180020
28 KKG 1 KABUH Winarto 085736950270
29 KKG 3 KABUH Abdullah Matus 0321 7141201
30 KKG 1 KUDU Sunarto 0321 3806933
31 KKG 1 NGUSIKAN Abdul Manan 085649453844
32 KKG 2 PETERONGAN Sutriyo 085648359798
33 KKG 1 SUMOBITO Jurianto 0321 7173456
Iklan