NO NAMA KLUSTER NAMA PEMANDU TELP
1 KKG 2 JOMBANG Djoko Sugihartoyo 085 732 643 411
2 KKG 4 JOMBANG Ina Sulistiya 081 230 858 281
3 KKG 3 JOMBANG Soedari 081 330 986 060
4 KKG 2 DIWEK Khumaiyah 0321 6148331
5 KKG 4 DIWEK Sri Puji K 081 359 087 779
6 KKG 1 DIWEK Muharlina 085 257 010 666
7 KKG 3 GUDO Dedi Kasiono 0321 5182869
8 KKG 1 PERAK Achmad Wakit 085 853 095 777
9 KKG 2 BANDAR KM Jamaludin 081 335 675 400
10 KKG 1 BANDAR KM Zaenal 081 330 103 179
11 KKG 2 MEGALUH Danang S 085 646 107 710
12 KKG 3 KESAMBEN Siti Holifah 085749309196
13 KKG 1 MOJOAGUNG Sri Mulianah 0321 6964656
14 KKG 1 JOGOROTO Susiatin 0321 66237405
15 KKG 2 JOGOROTO Herawati R. 085 736 025 665
16 KKG 2 MOJOAGUNG Ahmad Zainudin 0321 7167809
17 KKG 2 MOJOWARNO TB. Zainuril 0321 6121943
18 KKG 3 MOJOWARNO Zainul S. 0321 6119525
19 KKG 2 BARENG Agust Widodo 0321 4173938
20 KKG 3 BARENG Joko Suwarno 0321 6239218
21 KKG 2 WONOSALAM Supriadi 085 856 199 392
22 KKG 4 NGORO Suharti 03213390269
23 KKG 2 TEMBELANG Rusmiadi 0321 7289717
24 KKG 3 TEMBELANG Sudarsono 0321 7299669
25 KKG 1 PLOSO Slamet 085 646 050 479
26 KKG 1 PLANDAAN Sambang 0321 7189660
27 KKG 2 PLANDAAN Suyaqin 0321 5142518
28 KKG 1 KABUH Nurba’i 0321 6219725
29 KKG 3 KABUH Miftahur Rohman 0321 6231874
30 KKG 1 KUDU Napsiyah 0321 6235924
31 KKG 1 NGUSIKAN Ischak Harianto 0321 6284060
32 KKG 2 PETERONGAN Sunarto 0321 3805981
33 KKG 1 SUMOBITO Jurianto 0321 7173456

 

Iklan